Mitä eroa on Liikeidealla ja Liiketoimintasuunnitelmalla?

Liikeidea kuvaa toiminta-ajatuksen toteuttamisen. Se vastaa kysymyksiin ”kenelle”, ”mitä” ja ”miten”. Liiketoimintamalli puolestaan vastaa kysymykseen siitä, miten käytännössä toteutat liikeideasi.

Miten tulos ja Rahoitusbudjetti eroavat toisistaan?

Nimensä mukaisesti tulosbudjetti kertoo, mistä lähteistä yrityksen tulos syntyy. Rahoitusbudjetti puolestaan kuvaa, mistä kulut syntyvät ja paljonko varoja jää jäljelle.

Mitä asioita voidaan varmistaa Kassabudjetin avulla?

Toisin kuin tulosbudjetti, kassabudjetti laaditaan maksuperusteisesti. Kassabudjetin tärkein tehtävä on tarkkailla rahavarojen riittävyyttä sekä varmistaa, että yritys voi turvata likviditeettinsä eli mak- sukykynsä kaikissa tilanteissa mahdollisimman pienin rahoituskustannuksin.

Mitä kuuluu taloushallintoon?

Taloushallinto on keskeinen osa yrityksen toimintaa. Sen tehtävänä on huolehtia yrityksen rahojen riittävyydestä sekä tuottaa talouteen liittyvää tietoa päätöksentekoa varten. Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia.

Mitä ovat Kiertotalouden liiketoimintamallit?

Kiertotalouden mukainen liiketoiminta voidaan jaotella viiteen eri liiketoimintamalliin, jotka ovat: 1) uusiutuvuus, 2) jakamisalustat, 3) tuote palveluna, 4) tuote-elinkaaren pidentäminen sekä 5) resurssitehokkuus ja kierrätys.

Onko benchmarking tutkimusmenetelmä?

Toimintatapana ja tutkimusmenetelmänä benchmarking ei ole uusi keksintö, muilta oppimista ei vain aina ole kutsuttu sillä nimellä (Tuominen 2005, 23). Systemaattisen benchmarking-menetelmän katsotaan kehittäneen Rank Xerox, joka aloitti yritysten suoritteita vertaavat analyysit vuonna 1976.

Miten tehdä henkilöstösuunnitelma?

Henkilöstösuunnitelman sisältö

  1. Erittele toteutuneiden määräaikaisuuksien määrä ja mihin määrät kehittyvät vuoden aikana. …
  2. Avaa henkilöstön rakennetta ryhmitelleen, esimerkiksi osastoittain, työajan mukaisesti tai muulla järkevällä luokittelulla.
  3. Kerro erilaisten työsuhdemuotojen käsittelyä koskevat periaatteet.

Miten suojata liikeidea?

Liikeideaa ei varsinaisesti pysty suojaamaan suoraan, mutta hyödyntäisin useampia suojausmuotoja. Brändäyksen kautta voidaan saada tavaramerkkisuojaus esimerkiksi tuotenimelle. Jos yrityksellä on käytössä jokin ainutlaatuinen tekninen laite, voidaan sille hakea muun muassa patenttia, Noponen kertoo.

Onko EBITDA käyttökate?

Käyttökate lasketaan siten, että liikevoittoon lisätään poistot ja arvonalentumiset. Käyttökatteeseen ei sisällytetä yrityksen investointeja. Käyttökate on sama kuin EBITDA (eli Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization).

Mitä tarkoittaa ROCE?

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE)

Return on capital employed sanoista muodostuva lyhenne ROCE tarkoittaa yritykseen sijoitetun pääoman tuottoprosenttia.

Mitä Mehiläinen tarjoaa?

Mehiläinen on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka toimii Suomessa ja kansainvälisesti. Yksityis-, vakuutus-, yritys- ja kunta-asiakkaille Mehiläinen palvelee vuosittain yli 2 miljoonaa asiakasta. 540 000 henkilöä oli työterveyspalveluiden piirissä.

Mitä liitetietoja mikro ja pienyrityksissä?

Esim: Pienyrityksen pitää esittää liitetietona arvio yrityksen todennäköisestä tulevasta kehityksestä, mikäli se on tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi tilinpäätöstiedon hyödyntäjälle (PMA 3:13 §).

Mitä yhtiön hallitus tekee?

Hallituksen keskeisenä tehtävänä on päättää yrityksen strategiasta. Hallitus päättää yrityksen kaikista merkittävistä asioista. Poikkeuksena ovat uusista osakkeista ja osakkeisiin johtavista instrumenteista eli esimerkiksi optioista päättäminen. Hallitus myös erottaa ja valitsee toimitusjohtajan.

Jätä kommentti