Irtisanomisilmoitus malli työnantajalle ja työntekijälle

Jokainen yrittäjä ja työntekijä joutuu aika ajoin tilanteeseen, jossa työntekijälle tulee antaa irtisanomisilmoitus. Työsopimuslain mukaan työntekijän saa irtisanoa vain asiallisista tai painavista syistä, kuten jatkuvan epäasiallisen käytöksen, toistuvan töistä myöhästelyn tai työnteosta kieltäytymisen vuoksi.

Irtisanomisilmoituksen toimittamista suositellaan henkilökohtaisesti, kuitenkin mikäli tämä ei ole mahdollista, on myös mahdollista toimittaa irtisanomisilmoitus sähköisesti tai kirjeenä. Ilmoitus katsotaan tullun vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä.

Työnantajana Irtisanomisilmoituksen malli on löydettävissä yrittäjät.fi palvelusta. Hyvän mallin pitäisi sisältää nimi, yhteystiedot, vastaanottajan tiedot, tieto irtisanoutumisesta, aika, paikka ja allekirjoitus. Toimittaessa irtisanomisilmoitusta henkilökohtaisesti, voi siihen ottaa myös todistajien allekirjoitukset. Irtisanoutuminen on mahdollista myös suullisesti, esimerkiksi keskustelemalla työnantajan kanssa.

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi irtisanoa ilman perusteita. Määräaikainen työsopimus sitoo kumpaakin osapuolta sopimuskauden loppuun asti, elleivät osapuolet ole sopineet erillisestä irtisanomismahdollisuudesta työsopimuksen solmimisen aikana. Määräaikaisessakin työsopimuksessa on koeaika, joka voi olla maksimissaan puolet työsopimuksen kestosta tai maksimissaan 4 kuukautta. Tänä aikana työsopimuksen voi purkaa ilman irtisanomisaikaa.

Irtisanomisilmoituksen antamisen jälkeen työntekijällä on oikeus saada työsuhteen päättymisen aiheuttamat etuudet, kuten lomapalkka, työntekijän eläkemaksu, ansionmenetyskorvaus ja mahdollinen selvitystilaetu. Työntekijän on myös mahdollista saada työttömyyskorvaus. Työnantaja on velvollinen toimittamaan työntekijälle työsuhteen päättymisen todistus.

Työntekijän vapaamuotoinen irtisanomisilmoitus malli

Työntekijän irtisanoutumisilmoitus voidaan ladata Pamin sivuilta.

Työntekijän on irtisanouduttava työsopimuksestaan noudattaen siinä määriteltyä irtisanomisajaa. Työnantajan ja työntekijän välille voi sovittaa erillinen, lyhyempi irtisanomisaika, jolloin työntekijän on irtisanouduttava tämän ajan puitteissa. Jos irtisanomisajasta ei ole sovittu, noudatetaan työsopimuslain mukaisia irtisanomisaikoja. Irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti kahtena kappaleena, jolloin työnantaja saa yhden ja itselle jää toinen kappale todisteeksi. Ilmoituksen tulee sisältää osapuolten nimet, työsuhteen irtisanomispäivä sekä päättymispäivä.

Jos työntekijä irtisanoo itsensä esim. 2 kk:n irtisanomisajalla, kun hänen oikea irtisanomisaikansa on 1 kk, on olemassa riski siitä, että työnantaja katsoo työsopimuksen päättyvän alkuperäisen irtisanomisajan kuluttua. Työntekijän työvelvollisuus jatkuu irtisanomisajan loppuun saakka, elleivät osapuolet muuta sovi tai työnantaja ilmoita, että työntekijällä ei ole työntekovelvollisuutta irtisanomisaikana. Irtisanomisaika voi olla osittain tai kokonaan päällekkäin esim. vuosiloman, sairausloman tai perhevapaan kanssa.

Jos työntekijä irtisanoutuu siirtyäkseen uuteen työpaikkaan, irtisanomisilmoitusta ei kannata antaa ennen kuin uusi työsopimus on allekirjoitettu. Työntekijällä on mahdollisuus irtisanoa työsopimuksensa itse myös sen jälkeen, kun työnantaja on irtisanonut työntekijän työsopimuksen. Tällöin noudatetaan työntekijän irtisanomisaikaa, jos se on lyhyempi kuin työnantajan irtisanomisajasta jäljellä oleva aika. Työntekijän on muistettava, että hänelle määrätään 90 päivän karenssi työttömyysturvaan, ellei hänellä ole uutta työpaikkaa.

Jätä kommentti