Mistä yhteisöveroa maksetaan?

Yhteisöveroa eli yhteisön tuloveroa maksetaan osakeyhtiön tuloksesta. Tällä hetkellä yhteisövero on 20 prosenttia. Osakeyhtiön tulos saadaan selville vähentämällä yrityksen veronalaisista tuloista vähennyskelpoiset kulut.

Mikä on Keskeytysvakuutus?

Keskeytysvakuutus korvaa liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvia taloudellisia vahinkoja, jotka suoraan johtuvat omaisuusvahingosta tai henkilön työkyvyttömyydestä esimerkiksi sairauden tai tapaturman vuoksi.

Mitä tarkoittaa epäorgaaninen kasvu?

Epäorgaanisella kasvulla tarkoitetaan kasvua, joka ei synny yhtiön sisältä vaan esimerkiksi yritysostojen ja fuusioiden avulla. Epäorgaanisella kasvulla yrityksen on mahdollista saavuttaa yleensä nopeampaa kasvua verrattuna orgaaniseen kasvuun.

Miten lasketaan Ebitda?

Käyttökate lasketaan siten, että liikevoittoon lisätään poistot ja arvonalentumiset. Käyttökatteeseen ei sisällytetä yrityksen investointeja.

Mikä on taloushallinto?

Taloushallinto on keskeinen osa yrityksen toimintaa. Sen tehtävänä on huolehtia yrityksen rahojen riittävyydestä sekä tuottaa talouteen liittyvää tietoa päätöksentekoa varten. Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia.

Mitä kansainvälistyminen vaatii?

Yrityksen kansainvälistyminen vaatii strategista suunnittelua – kieli- ja lokalisointistrategiaa unohtamatta. Onpa yrityksen kansainvälistymisen taustalla kunnianhimoiset kasvuvisiot tai hillitympi kokeilunhalu, on tärkeää, että yrityksen toimia ohjaa suunnitelmallisuus.

Mitä tarkoittaa sijoitusvarallisuus?

Sijoitusomaisuus tarkoittaa raha-, vakuutus- ja eläkelaitosten varojen sijoittamiseksi tai sijoitusten turvaamiseksi hankittuja arvopapereita, kiinteistöjä ja muuta omaisuutta saamisia lukuun ottamatta. Toisin sanoen: Sijoitusomaisuutta voi tässä mielessä olla vain raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla.

Mitä kuuluu nettovarallisuuteen?

Nettovarallisuuteen kuuluvat elinkeinotoiminnan sekä maatalouden tulonlähteen varat ja velat. Osakeyhtiömuotoisessa toiminnassa nettovarallisuus vaikuttaa siihen, kuinka paljon yritys voi jakaa voittovarojaan huojennettuina eli matalammin verotettavina osinkoina.

Mistä lasketaan tulovero?

Tuloveron kokonaismäärä perustuu yrityksesi tulokseen. Saat yrityksesi tuloksen selville, kun vähennät veronalaisista tuloista vähennyskelpoiset menot ja aiempien vuosien tappiot. Veronalaista tuloa ovat esimerkiksi yrityksesi tuotteiden ja omaisuuden myynnistä saadut tulot.

Mitä Tulosbudjetti sisältää?

Tulosbudjetista ilmenee kaikki tilikauden ennustetut menot ja tulot. Jos ennuste tuloksesta ei tyydytä, yrityksen kulu- tai tulorakennetta on hiottava. Yleensä tulosbudjetti laaditaan samaan muotoon kuin tuloslaskelma, jotta toteutumista on myöhemmin helppo seurata.

Mikä on hyvä Rahoitustulosprosentti?

Vastaavasti current ration kohdalla erinomainen tulos saavutetaan arvolla 2,5, hyvä tulos arvoilla 2-2,5, tyydyttävä taso arvoilla 1,5-2 ja tämän alittava taso luetaan heikoksi. Näiden lukujen lisäksi myös rahoitustulosprosentti on olennainen mittari.

Mitä tarkoittaa yhtiön omavaraisuusaste?

Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Tunnusluvun arvo kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla.

Miten lopettaa yrittäjyys?

Yrityksen toiminnan keskeyttämisestä täytyy tehdä ilmoitus Verohallinnolle. Myös toiminimen toiminnan voi keskeyttää määräaikaisesti tai toistaiseksi. Yrityksen pöytälaatikkoon laittaessa on hyvä muistaa lopettaa sopimukset, kuten mahdollinen YEL-vakuutus.

Jätä kommentti